Blog - Arena Szkoleń
Blog

Centrum wiedzy Areny Szkoleń

Dobór metod szkoleniowych w znacznej mierze decyduje o koncentracji Uczestników oraz tempie i skuteczności przyswajania wiedzy. Wyróżnia się dwa podstawowe kryteria, które determinują selekcję narzędzi. Po pierwsze metody szkoleniowe powinny zostać dopasowane do charakteru grupy docelowej (m.in. profilu zawodowego, wieku oraz poziomu zaawansowania Uczestników). Po drugie muszą zapewniać dywersyfikację kanałów komunikacji. Jak się okazuje indywidualny dobór oraz stosowanie kilku metod połączonych w spójną całość aktywizuje słuchaczy oraz optymalizuje efekty edukacyjne.     

Model CAF (Common Assessment Framework - Powszechny Model Oceny) to system dedykowany jednostkom administracji publicznej, który pozwala urzędom systematycznie modernizować swoją pracę oraz standardy zarządzania. Opracowany przez ekspertów Model CAF umożliwia instytucjom wszystkich szczebli precyzyjnie diagnozować problemy, konkretyzować cele, wyznaczać kierunek rozwoju oraz określać potrzeby szkoleniowe.

Precyzyjna analiza potrzeb szkoleniowych to klucz, którym można otworzyć drzwi do realnych oszczędności, optymalizacji codziennej pracy oraz pożądanych korzyści biznesowych zapewniających rozwój. Aby szkolenie przełożyło się na konkretne efekty, jego program powinien odzwierciedlać wnioski wynikające z wewnętrznego badania potrzeb szkoleniowych oraz indywidualnych konsultacji. Tylko w ten sposób uda się "wyposażyć" Uczestników w maksymalnie praktyczną wiedzę i konkretne umiejętności.

Które szkolenia wybrać?

Dwa pytanie jedna odpowiedź - szkolenia zapewniające najwięcej korzyści. Firmy i instytucje publiczne wydają pieniądze coraz rozsądniej, oglądając każdą złotówkę z dwóch stron. Wybierane szkolenia mają rozwiązywać realne problemy, zapewniać oszczędności na outsourcingu oraz gwarantować rozwój i samowystarczalność biznesową.

Przedsiębiorstwa i urzędy mają różne cele, które łączy wspólny mianownik w postaci obiektywnych mechanizmów rynkowych. Jak wynika z raportów oraz statystyk potrzeby szkoleniowe instytucji publicznych związane są przede wszystkim z koniecznością optymalizacji pracy i kompetencji zawodowych pracowników, ograniczania kosztów związanych z usługami firm zewnętrznych oraz kompleksowej modernizacji wizerunku. Modelowy system planowanego rozwoju obejmuje rzetelną i precyzyjną analizę potrzeb szkoleniowych, a następnie wybór firmy, która zapewni program opracowany na podstawie indywidualnych konsultacji. Kropką nad "i" jest systematyczną weryfikacja efektów.  

Wyszukiwarka

Lista artykułów

Warunki rezerwacji szkolenia

  1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
  2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
  3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
  4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
  5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
  6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
  7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7