Jakich szkoleń potrzebują instytucje publiczne? - Arena Szkoleń
Blog

Centrum wiedzy Areny Szkoleń

Przedsiębiorstwa i urzędy mają różne cele, które łączy wspólny mianownik w postaci obiektywnych mechanizmów rynkowych. Jak wynika z raportów oraz statystyk potrzeby szkoleniowe instytucji publicznych związane są przede wszystkim z koniecznością optymalizacji pracy i kompetencji zawodowych pracowników, ograniczania kosztów związanych z usługami firm zewnętrznych oraz kompleksowej modernizacji wizerunku. Modelowy system planowanego rozwoju obejmuje rzetelną i precyzyjną analizę potrzeb szkoleniowych, a następnie wybór firmy, która zapewni program opracowany na podstawie indywidualnych konsultacji. Kropką nad "i" jest systematyczną weryfikacja efektów.  

Potrzeby szkoleniowa w administracji

Potrzeby szkoleniowe pracowników urzędów

Priorytetem przedsiębiorstw są większe zyski, które uzyskuje się, m.in. poprzez wysoki standard usług, ograniczanie kosztów własnych oraz samowystarczalność biznesową w wielu dziedzinach. Cele instytucji publicznych są podobne, z wyjątkiem zasadniczej różnicy, że w przypadku urzędów presję sprzedażową zastępuje podwójna odpowiedzialność wynikająca z wydawania publicznych pieniędzy.

Urząd to firma, tyle że publiczna

Priorytety biznesowe instytucji

Jeśli firma jest nierentowna, generuje zbyt dużo kosztów administracyjnych oraz nie modernizuje swych działań, to po prostu przegrywa z konkurencją lub znika z mapy rentownych przedsiębiorstw. Instytucje obowiązują (a przynajmniej powinny) podobne reguły rynkowe, dlatego potrzeby szkoleniowe urzędów dotyczą najczęściej ograniczania kosztów własnych, zwiększania efektywności zarządzania i pozyskiwania środków, optymalizacji obsługi klienta oraz działań wizerunków i marketingu. W związku z tym urzędy powinny wybierać szkolenia, które zapewniają konkretne korzyści: oszczędności na outsourcingu oraz realny rozwój zawodowy pracowników. Zanim jednak zdecydują się na konkretną firmę, instytucja we własnym zakresie lub na zasadzie audytu zewnętrznego powinna dokonać profesjonalnej analizy potrzeb szkoleniowych lub weryfikacji skuteczności zarządzania w oparciu o dedykowany jednostkom administracji publicznej model CAF.

Porgram szkolenia dla instytucji

Specyfika pracy urzędu

Prawidłowa diagnoza na podstawie szczegółowego badania potrzeb szkoleniowych dostarcza także odpowiedzi, jakie zagadnienia powinno obejmować dane szkolenie. Należy pamiętać, że standardowe szkolenia biznesowe, które nie są sprofilowane pod potrzeby urzędów publicznych często nie przekładają się na pożądane efekty.

W związku z tym:

  • szkolenia dla urzędów powinny być profilowane do konkretnej instytucji oraz uwzględniać specyfikę pracy w przestrzeni publicznej,
  • szkolenia ogólne nie zapewniają konkretnych korzyści, a delegowani pracownicy urzędów, po mimo szczerych chęci, stają się elementem, tzw. "turystyki szkoleniowej",
  • w zależności od tematyki szkolenia (prawo administracyjne, Copywriting, SEO, zarządzanie, pozyskiwanie środków unijnych, e-marketing, analiza efektywności działań promocyjnych, itp.) Uczestnik powinien pozyskiwać informacje i narzędzia niezbędne do podniesienia kwalifikacji na konkretnym stanowisku oraz jednocześnie zapewniające urzędowi rozwój biznesowy.

Profilowane szkolenia stanowiskowe

Specjalistyczna wiedza i narzędziowe materiały szkoleniowe

Aby szkolenia faktycznie przełożyły się na konkretne efekty należy "wyposażyć" pracownikom urzędów w  narzędzia idealnie dostosowane do konkretnego profilu zawodowego. Okazuje się, że szkolenia podporządkowane ogólnej strategii rozwoju urzędu są po prostu nie przydatne.

praktyczny wymiar szkolenia

O efektywności szkolenia decyduje po pierwszy optymalny program dopasowany do realnych potrzeb, a po drugie praktyczny charakter wykładu, skuteczne ćwiczenia oraz odpowiednio dobrane case studies. 


Wiedza od ogółu do szczegółu 

Pracownicy urzędów powinni doskonalić się stopniowo, to znaczy od ogółu do szczegółu, ucząc się korzystać najpierw z narzędzi podstawowych, a następnie ze skomplikowanych. Złamanie tej zasady często powoduje odwrotne skutki do zamierzonych.

Dokonując wyboru szkolenia, należy zwrócić uwagę, aby materiały szkoleniowe nie abstrahowały od realiów pracy w urzędzie. Co więcej, materiały opracowane na podstawie analizy potrzeb, powinny być maksymalnie praktyczne, przydatne oraz gotowe do natychmiastowego wykorzystania.

Potrzeby szkoleniowe pracowników, a potrzeby instytucji

Rozwój osobisty = rozwój instytucji? 

Badania wykazują, że jednym z podstawowych priorytetów pracowników urzędu jest optymalizacja pracy instytucji i zwiększenie jej efektywności, a nie rozwój osobisty. Co więcej potrzeby szkoleniowe uczestników najczęściej pokrywają się z potrzebami instytucji, które wykazała analiza. udzielane anonimowe odpowiedzi przemawiają za obiektywizmem danych. Okazuje się, że pracownicy instytucji publicznych postrzegają szkolenia jako sposób walki ze stereotypem "zacofanego" lub "niekompetentnego"  urzędnika. Po mimo, że de facto pogląd odnosi się do samych pracowników, a nie urzędu, to pośrednio lub bezpośrednio przekłada się na optymalizację pracy instytucji.

Sprawdź, które szkolenia są najlepsze

Wyszukiwarka

Lista artykułów

Warunki rezerwacji szkolenia

  1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
  2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
  3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
  4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
  5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
  6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
  7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7