Model CAF - Powszechny Model Oceny instytucji publicznych - Arena Szkoleń
Blog

Centrum wiedzy Areny Szkoleń

Model CAF (Common Assessment Framework - Powszechny Model Oceny) to system dedykowany jednostkom administracji publicznej, który pozwala urzędom systematycznie modernizować swoją pracę oraz standardy zarządzania. Opracowany przez ekspertów Model CAF umożliwia instytucjom wszystkich szczebli precyzyjnie diagnozować problemy, konkretyzować cele, wyznaczać kierunek rozwoju oraz określać potrzeby szkoleniowe.

Co to jest Model CAF?

Model CAF (ang. Common Assessment Fraamework), czyli Powszechny Model Oceny to system optymalizacji pracy jednostek administracji publicznej opracowany przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością (EFQM), Europejski Instytut Administracji Publicznej oraz prestiżowe wyższe uczelnie o profilu administracyjnym. Model CAF to narzędzie ułatwiające, m.in. szybką, łatwą i precyzyjną diagnozę problemów zarządczych jednostek administracji publicznej oraz analizę ich realnych potrzeb szkoleniowych. System to zbiór zasad, których celem jest dostosowanie metod naprawczych dopasowanych do indywidualnego profilu urzędu. 

Historia Modelu CAF

Kiedy powstała pierwsza wersja modelu CAF?

Pierwsza jego wersja powstała w 2000 roku jako efekt pracy kolejnych państw obejmujących po sobie przewodnictwo w ramach Unii Europejskiej. Zasadniczym celem powstania modelu była chęć opracowania spójnego i uniwersalnego systemu oceny instytucji publicznych, bez względu na ich lokalizację oraz szczebel w hierarchii urzędów. 2 lata później system poddano weryfikacji i stworzono jego drugi, doskonalszy wariant.  W 2006 powstała obowiązujący do dziś trzecia wersja Modelu CAF.

Model Caf: samoocena - plan modernizacji - wdrożenie

Na czym polega Model CAF?

Samoocena wg modelu CAF polega na analizie i weryfikacji pracy urzędu wg kryteriów w oparciu o profil punktowy. Plan działań modernizacyjnych obejmuje wybór priorytetów, sporządzenie harmonogramu prac oraz mierników weryfikacji efektów. Wdrożenie to implementacja konkretnych rozwiązań w rzeczywistej pracy instytucji publicznej.

Struktura Modelu CAF

9 obszarów podlegających analizie

Na Model CAF składa się 9 obszarów, do którego przypisana jest lista szczegółowych kryteriów stanowiących punkt odniesienia dla wszystkich jednostek administracji publicznej. 9-częściowa struktura działa na zasadzie skanera, dzięki któremu urząd analizuje swoją efektywność i poziom zarządzania.

Struktura Modelu CAF:

 • przywództwo,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • strategia i planowanie,
 • partnerstwo i zasoby,
 • procesy i zarządzanie zmianą oraz kryteria wyników, w tym wyniki w relacjach z:
 • pracownikami,
 • klientami,
 • ze społeczeństwem,
 • oraz tzw. kluczowe wyniki działalności.

Uniwersalne zalety Modelu CAF

Czy Model CAF "pasuje" do każdej instytucji publicznej?

 • Za pomocą modelu CAF można przeprowadzić audyt efektywności zarządzania instytucji bez względu na jej miejsce w hierarchii administracji publicznej.
 • Model może być stosowany zarówno w jednostkach rządowych, jak i samorządowych na wszystkich szczeblach: centralnym, regionalnym i lokalnym.
 • Dzięki swej kompleksowości Model CAF obejmuje wszystkie aspekty działalności urzędów oraz umożliwia precyzyjną identyfikację obszarów wymagających modernizacji.
 • W ramach systemu możliwe jest także porównywania oraz wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami administracji publicznej.
 • Model CAF buduje wewnątrz instytucji spójny sposób postrzegania celów urzędu przez wszystkich jego pracowników.

Podsumowując należy podkreślić, że Model CAF to skuteczny, ale co równie istotne łatwy system oceny jakości zarządzania w instytucjach publicznych.  

Sprawdź jakich szkoleń potrzebują instytucje publiczne

Wyszukiwarka

Lista artykułów

Warunki rezerwacji szkolenia

 1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
 2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
 4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
 7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7