Budowa programu szkolenia - Arena Szkoleń
Blog

Centrum wiedzy Areny Szkoleń

Optymalny program szkolenia powinien zostać zbudowany na podstawie profesjonalnej analizy potrzeb szkoleniowych Klienta. Aby szkolenie przyniosło maksymalne efekty, program musi uwzględniać specyfikę branży danej firmy lub konkretne aspekty funkcjonowania urzędu w danym obszarze przestrzeni publicznej. Profesjonalny i nowoczesny program szkolenia to scenariusz, który umożliwia skuteczną realizację celów biznesowych w oparciu o dobór odpowiednich metod szkoleniowych, teorii oraz praktycznych ćwiczeń idealnie dostosowanych do profilu zawodowego Uczestników.

Jakie kryteria powinien spełniać program szkoleniowy?

Program szkolenia to odpowiedź na potrzeby Klientów biznesowych oraz instytucji publicznych. Jego założenia muszę spełniać kryteria decydujące zarówno o rozwoju firmy/urzędu, jak i rozwoju zawodowym Uczestników. Aby było to możliwe program powinien zostać zbudowany na podstawie indywidualnych konsultacji. Jeśli nie jest to możliwe, należy wybierać programy szkoleniowe, które w jak najwyższym stopniu wpisują się w realne potrzeby Klienta na poziomie merytorycznym oraz edukacyjno-praktycznym.

Program szkolenia oparty o analizę potrzeb oraz konsultacje

Jak powstaje indywidualny program szkoleniowy?

Programy szkoleniowe opierające się na analizach potrzeb oraz konsultacjach indywidualnych opracowywane są przede wszystkim na potrzeby szkoleń wewnętrznych, czyli tzw. szkoleń zamkniętych.  

Optymalny program szkolenia powstaje w oparciu o wnioski wynikające z profesjonalnej analizy potrzeb oraz indywidualnych konsultacji stanowiskowych przeprowadzonych przez niezależnego audytora, trenera zewnętrznego lub dedykowanego pracownika firmy/instytucji. Analiza oraz konsultacje umożliwiają zaprojektowanie programu o zhierarchizowanej strukturze, w której kładzie się nacisk na precyzyjnie określone zagadnienia wpisane w strategię rozwoju. Dzięki konkretnym instrukcjom trener zyskuje wiedzę, dzięki której skutecznie zarządza czasem szkolenia oraz profiluje ćwiczenia praktyczne pod kątem konkretnych oczekiwań.

Standardowe programy szkolenia

Jak zbudowany jest ogólny program szkoleniowy?

Standardowy program szkolenia powinien w jak największym stopniu pokrywać się z indywidualnymi potrzebami Uczestników reprezentujących różne firmy lub instytucje publiczne. Wiele zależy od know how firmy szkoleniowej oraz metodologii konstruowania programów przyjętych przez samych trenerów. Dzięki podziałowi na szkolenia dla firm oraz szkolenia dla urzędów, programy profilowane są z uwzględnieniem konkretnego modelu biznesowego, w którym na co dzień funkcjonują potencjalni Uczestnicy. Już dzięki temu zabiegowi program zyskuje na indywidualiźmie, a efekty szkolenia są dużo większe, niż w przypadku wrzucenia wszystkich propozycji do jednego worka pod nazwą "Oferta".

Drugim elementem decydującym o wartości programu jest zaawansowana analiza rynku, znajomość prawdziwych mechanizmów biznesowych, rozmowy i ankietowanie Uczestników wcześniejszych szkoleń oraz doświadczenie samego trenera. Jeśli wymienione powyżej warunki zostaną spełnione program szkolenia posiada solidne podstawy, aby wpisać się w realne realne potrzeby firm i instytucji publicznych oraz samych Uczestników.

Program szkolenia a poziom zaawansowania Uczestników

Jak dopasować program szkolenia do poziomu Uczestników?

Programy szkoleniowe budowane na podstawie indywidualnych konsultacji są automatycznie profilowane do poziomu zaawansowania Uczestników. W przypadku programów ogólnych (dedykowanych szkoleniom otwartym) stosuje się podział na szkolenia managerskie oraz szkolenia dla specjalistów. Nie mniej jednak segmentacja nie gwarantuje 100% sukcesu, ponieważ zarówno managerowie, jak i specjaliści prezentują różny poziom wiedzy w konkretnej dziedzinie. Zadaniem trenera jest opracowanie optymalnego programu oraz obserwacja reakcji Uczestników w trakcie szkolenia oraz dostosowanie jego tempa do możliwości grupy. Można zatem stwierdzić, że zarówno konstrukcja, jak i skuteczność programu zależy od doświadczenia i intuicji trenera, który musi nie tylko regulować poziom merytoryczny wykładu, ale również wykazywać się empatią.

Program szkolenia a komunikacja

W jaki sposób skutecznie przekazywać wiedzę?

Profesjonalny program szkolenia powinien zakładać dywersyfikację kanałów komunikacyjnych, ponieważ skuteczność szkolenia nie zależy tylko od założeń merytorycznych, ale również od doboru optymalnej formy i metod przekazywania wiedzy. 

"Zmysłowy" program szkolenia

W jaki sposób Uczestnicy szkolenia przyswajają informacje?

W związku z tym, że proces uczenia angażuje przede wszystkim zmysł wzroku, słuchu oraz dotyku, program szkolenia powinien uwzględniać interaktywne prezentacje oraz ćwiczenia opierające się na czytaniu, pisaniu, żywej rozmowie oraz wykonywaniu konkretnych czynności. Warto podkreślić, że ze względu na charakter szkolenia jedna forma przekazywania wiedzy siłą rzeczy staje się dominująca, jednak kanały komunikacji należy dywersyfikować, aby uniknąć monotonii i nie zmęczyć Uczestników.

Koncentracja Uczestników

Jak aktywizować Uczestników szkolenia?

Ludzki umysł przyswaja wiedzę szybciej i skuteczniej, gdy zmuszony jest do częstych reakcji i natychmiastowej weryfikacji nowo zdobytych informacji. W związku z tym nawet najlepszy, ale jednostajny wykład nie przyniesie pożądanych skutków edukacyjnych. Badania wykazują, że uwaga Uczestników szkolenia słabnie po 15 minutach wykładu, a po 40 minutach żadna z osób nie może skoncentrować się na treści. W związku z tym optymalnym rozwiązaniem jest dozowanie praktycznej wiedzy w kilkunastominutowych interwałach teorii połączonych z interesującymi ćwiczeniami praktycznymi, które efektywnie aktywizują słuchaczy. Co półtorej, dwie godziny wskazane są przerwy, aby Uczestnicy mogli się odprężyć oraz uzupełnić deficyty kalorii spowodowane wysiłkiem umysłowym.

Język i słownictwo branżowe

Na czym polega reguła KISS?

W sytuacji gdy szkolenie dedykowane jest konkretnej grupie zawodowej, można zakładać, że Uczestnicy będą swobodnie posługiwać się żargonem branżowym. W większości przypadków Uczestnicy nie prezentują jednolitego poziomu w tym zakresie, dlatego trener powinien posługiwać się słownictwem zrozumiałym dla wszystkich, aby uniknąć niedomówień oraz zapewnić słuchaczom komfort podczas wykładu. Styl komunikacji trenerskiej powinny cechować spójność, jednoznaczność oraz forma oszczędna w dygresje. Obowiązuje zasada KISS (Keep It Simple and Short), czyli krótko, treściwie i na temat.

Budowa i elementy programu szkolenia

Konspekt programu szkolenia powinien dać jasną odpowiedź, czy Uczestnicy zdobędą nowe umiejętności, które zapewnią Im samym oraz firmie/instytucji realny rozwój w danej dziedzinie.

Schemat programu szkolenia

Cele: w pierwszej kolejności program szkolenia powinien jasno precyzować cele, które dotyczą rozwoju zawodowego samych Uczestników oraz progresu biznesowego firmy lub instytucji publicznej.

Schemat szkolenia: program powinien prezentować i definiować kluczowe pojęcia oraz główne założenia metod szkoleniowych wynikających z realnych potrzeb Uczestników.

Korzyści: prezentacja konkretnych korzyści biznesowych, umiejętności i kompetencji zawodowych, które zapewnia szkolenie.

Scenariusz szkolenia: chronologiczny układ modułów szkolenia oraz ćwiczeń.

Materiały szkoleniowe: informacje dot. charakteru materiałów szkoleniowych.

Konstrukcja programu szkoleniowego

Wstęp do szkolenia: budowanie kontaktu oraz pozytywnych relacji z Uczestnikami, jasne określenie celów, wzbudzenie zainteresowania oraz motywacji do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.

Moduły merytoryczne (dostosowane do poziomu zaawansowania Uczestników): podział na konkretne zagadnienia, dywersyfikacja metod szkoleniowych, ćwiczenia praktyczne, pytania Uczestników.

Podsumowanie: syntetyczna powtórka i utrwalenie najważniejszych informacji, refleksje Uczestników i dodatkowe pytania.

Sprawdź na czym polegają skuteczne metody szkoleniowe 

Wyszukiwarka

Lista artykułów

Warunki rezerwacji szkolenia

  1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
  2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
  3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
  4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
  5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
  6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
  7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7